Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας

Το Υπουργείο Παιδείας θεσμοθέτησε το Νοέμβριο του 1998 το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας καθορίζοντας τον τύπο του, τις προϋποθέσεις απόκτησής του, τη διαδικασία ορισμού εξεταστικών κέντρων. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ορίστηκε ως επίσημος φορέας χορήγησης πιστοποιητικών ελληνομάθειας με τη συνδρομή υποφορέων, δηλαδή εξεταστικών κέντρων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας και Δια Βίου Μάθησης Ανδριώτη στην Κέρκυρα αποτελεί από το Νοέμβριο του 2013 ένα από τα εξεταστικά κέντρα όπου διεξάγονται οι εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας και οι εξετάσεις για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

  • Α1 (για παιδιά 8-12 ετών) – Καλή γνώση
  • Α2 – Στοιχειώδης Γνώση
  • Β1 – Μέτρια Γνώση
  • Β2 – Καλή Γνώση
  • Γ1 – Πολύ Καλή Γνώση
  • Γ2 – Άριστη Γνώση Επίπεδα Ελληνομάθειας

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χρειάζεται:

Για την αντικειμενική και ειδική αξιολόγηση των γνώσεων στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη.
Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο γνώσεων του.

Για επαγγελματικούς σκοπούς
Αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας
Θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διαφόρων επαγγελμάτων στην Ελλάδα (σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ)

Για τις σπουδές
Δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Για διορισμό στο δημόσιο
Το πιστοποιητικό επιπέδου Γ1 δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίο πολίτη, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδείξει την πολύ καλή γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμεί να διεκδικήσει θέση στο ελληνικό δημόσιο.
Την ελληνομάθειά τους για διορισμό χρειάζεται να πιστοποιήσουν: α) αλλοδαποί πολίτες των κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση. γ) αλλοδαποί ομογενείς.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. Έτους 2012-2013, από το 2012 και εξής όσοι δεν κατέχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο αν έχει εκδοθεί από το Κ.Ε.Γ. πρέπει να είναι επιπέδου Γ2.

Για τη χορήγηση της άδειας παραμονής «επί μακρόν διαμένοντος»

Το Κ.Ε.Γ. συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας στο επίπεδο Α2.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Οι εξετάσεις αυτές απευθύνονται σε επαγγελματίες/επιχειρηματίες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα και είναι απαραίτητο να αποδείξουν τη σχετική επάρκεια ελληνομάθειάς τους. Οι εξετάσεις διενεργούνται τρεις φορές το χρόνο (Οκτώβριο-Ιανουάριο-Μάιο). Το επίπεδο μέτρησης της γνώσης της ελληνικής στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό ορίστηκε να είναι το Α2, όπως αυτό καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες για τις εξετάσεις βρίσκετε στον ιστότοπο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greeklanguage.gr/certification/node/16
ή να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του σχολείου μας.